Gothia Kompetens

17 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Gothia Kompetens

En bättre dag på jobbet!

Sedan starten 1951 har Gothia Kompetens succesivt utvecklats från att vara ett traditionellt förlag till att erbjuda konferenser, utbildningar och digitala tjänster. Inför namnbytet från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens fick vi i uppdrag att hjälpa till med att sätta grunden för ytterligare framgångar – i form av varumärkesplattform, kommunikationskoncept, kommunikationsstrategi och ny profil.

Tillsammans med representanter från företagets olika verksamhetsområden resonerade vi oss igenom och tog beslut om idé och varumärkeslöfte, målgrupper och positionering, vision och vägledande principer, huvudbudskap och underliggande argument. Innehållet i plattformen låg sedan till grund för utveckling av ny logotyp och grafisk identitet, liksom för konceptet ”En bättre dag på jobbet”.

Gothia Kompetens är kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar inom förskola, skola, vård och omsorg. Ett lärande som utvecklar både verksamheter och människorna i dem – för en bättre dag på jobbet.

”Kroon & Nordlinder hade en fantastisk förmåga att sätta sig in och bottna i just vårt bolag och affär. På så vis skapades trygghet bland kollegor under hela varumärkesprocessen. Med sin professionella pedagogiska vägledning och diskussioner gick vi från klarhet till klarhet i våra problemställningar och uppnådde ett resultat som överträffade vår förväntan!”

– Hilda Widaeus, marknadschef och Bo Westerdal, VD, på Gothia Kompetens AB

Fredriksdal museer och trädgårdar

16 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Fredriksdal Museer och Trädgårdar

Då. Nu. Och sen…

Fredriksdal museer och trädgårdar – ett Skåne i miniatyr och en naturskön oas mitt i Helsingborg – ville bli tydligare, kännas mer relevanta och locka fler återkommande besökare. En utmaning var att namnet inte säger tillräckligt om innehållet och att möjliga besökare inte vet vad de kan förvänta sig. Man ville samla ihop och spetsa till erbjudandet, för att bli tydliga såväl internt som externt.

Tillsammans med representanter från Fredriksdal och kulturförvaltningen i Helsingborg stad, utvecklade vi en varumärkesplattform och tog fram ett kommunikationskoncept som är tänkt att ligga till grund för allt som berör varumärket – organisationen, verksamheten och kommunikationen.

Fredriksdal är inte bara en vacker anläggning full av kultur, natur och djur för dig som vill koppla av eller koppla på. Vi är också en plats för både eftertankar och framåtblickar. Välkommen till Fredriksdal. Till dåtiden, nutiden och framtiden.

”Geta och Martin samlade på ett otroligt fint sätt ihop vår mångfacetterade verksamhet och våra många tankar om besöksmålet Fredriksdal museer och trädgårdar. Tillsammans formulerade vi vårt varumärke så att vi hittade oss själva – utan att hitta på.”

– Hans Bergfast, verksamhetschef för Helsingborgs museer

Svedea

03 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Svedea

Våga vara egen!

Svedea är ett försäkringsbolag som tar hand om det mesta, men inte allt. Fler än 400 000 kunder försäkrar sin bil, motorcykel, snöskoter, ATV, båt, vattenskoter, hund, katt och företag hos dem.

Vi fick i uppdrag att utveckla en varumärkesplattform, kreativt koncept och kommunikationsstrategi för företagsdelen – försäkringar för dem som drivet eget.

Utmaningen var att bygga samma förtroende för Svedeas företagsförsäkringar som för deras privata försäkringar, på en marknad där de är relativt okända. Eftersom 40 procent av alla småföretagare saknar försäkring är dessutom kunskapen om företagsförsäkringar i allmänhet relativt låg.

Tillsammans med representanter från Svedeas avdelningar för företagsutveckling och kommunikation resonerade vi kring affärsidé och varumärkeslöfte, positionering, vision och företagskultur, huvudbudskap och inte minst kring olika mottagares olika uppfattningar – från dem som inte har en tanke på att ha en försäkring överhuvudtaget, till dem som tycker det är lika självklart att skydda sitt företag som sitt hem.

Arbetet resulterade i ett koncept som speglar Svedeas idé och inställning och attraherar de som tänker likadant. ”Våga vara egen! Våra försäkringar är anpassade för just dig som driver eget. Vi vet och vi kan eftersom vi är som du; specialister på vad vi gör.”

”Kroon & Nordlinders process och metodik imponerade stort på oss. Hur de med säker hand lotsade oss genom alla steg i processen och i arbetet med att ta fram vår varumärkesplattform.”

– Anna Rosenlund, marknads- och kommunikationschef, Britt-Marie Stafhammar, projektledare affärsutveckling och Jonas Nilsson, chef direktaffär företag på Svedea

Junis (IOGT-NTO)

03 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Junis

För en barnsligare värld!

Junis är ett av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen som tillsammans har 55 000 medlemmar och hundratals aktiva föreningar över hela landet. Den stora utmaningen för Junis är att bilden av verksamheten är splittrad och att alltför få känner till dem. De brottas med missuppfattningar om vilka de finns till för och vilka krav som ställs. Dessutom finns många fördomar om nykterhetsrörelsen.

I varumärkesutvecklingsarbetet tillsammans med Junis blev det viktigaste att skapa förutsättningar för en samsyn internt, för att i sin tur leda till bättre samordning av kommunikationsenheter och aktiviteter. Därför utvecklade vi en varumärkesplattform, ett kreativt koncept och en kommunikationsstrategi i nära samarbete med både anställda och ideellt arbetande i föreningen.

En av flera viktiga utgångspunkter, som också beskriver Junis inställning och attityd, blev deras varumärkeslöfte: ”Barn ska få vara barn! Ha kul, utvecklas och vara med och bestämma. I ett jämlikt, tryggt och nyktert sammanhang där alla barn är välkomna, utan krav på prestation. Tillsammans, över hela landet, tar vi ansvar för en barnsligare värld.”

”Geta och Martin var förutom otroligt roliga även riktigt kompetenta. De har en stor förståelse för ideell sektor, levererade kreativa arbetsformer, skapade positiv självkänsla för organisationen och såg till att beslut och vägval i vår varumärkesanalys blev väl förankrade i vår organisation. Junis kan varmt rekommendera andra ideella organisationer att anlita dessa stjärnor!”

– Joakim Lundqvist, generalsekreterare på Junis (Barnens organisation / IOGT-NTO)

Smart Retail

03 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - SmartRetail

För en personlig affär

En tiondel av alla sysselsatta i Sverige jobbar inom handeln och varje år välkomnar branschen över 100 000 nya medarbetare. Handeln är en viktig ingång till arbetslivet, och för att vara bättre förberedda på vad som väntar i verkligheten behövs mer relevanta och samtida utbildningsverktyg. Studenterna vill ha och behöver smarta läroplattformar. Traditionella läroböcker hinner knappt tryckas innan handeln förändrats ytterligare.

Det är grunden till idén och utvecklingen av den digitala utbildningsplattformen Smart Retail. Det var också grunden till utvecklingen av den varumärkesgrund, kreativa koncept, kommunikationsstrategi och grafiska identitet vi tog fram tillsammans med företagets grundare.

Smart Retail har tre huvudsakliga formella målgrupper; skola (gymnasier), detalj/fack- och dagligvaruhandel samt privatpersoner. I skolvärlden fattas besluten av rektorer och lärare, inom handeln av VD, försäljningschef, marknadschef och/eller HR-chef. Men alla tänker inte lika.

Genom att se över företagets funktionella målgrupper, och komma fram till vilka olika förhållningssätt som finns bland de formella målgrupperna, kan vi kommunicera på rätt sätt. När vi utgår från människors olika förutsättningar att ta till sig budskap och olika behov av argument, får vi lättare att förmedla vår idé.

Det kreativa konceptet för Smart Retail sammanfattas i devisen ”För en personlig affär” som tydligt speglar både inställning och drivkraft. Smart Retail vill förmedla fakta och kunskap för lustfyllt och lönsamt lärande. Innehållet i utbildningarna är utvecklat av erfarna personer från branschen och helt faktabaserat, utan mode, tyckande, känslor och attityder.

”Getas och Martins intresse, omtänksamhet och utmanande sätt att få oss att bli skarpa i vad som skulle särskilja oss som varumärke har betytt mycket. Jag gillar verkligen deras angelägenhetsgrad. Från att sätta sig in i vad vi gör och varför. Till att få oss att besvara en massa frågor utifrån olika perspektiv så att vi till slut kunde ringa in vårt sätt att vara och vad vi ska göra för våra kunder.”

– Tommy Hellström, VD Smart Retail

Riksförbundet HjärtLung

03 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Riksförundet HjärtLung

Kraft att förändra!

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har de kunskap, kraft och engagemang att ge dem som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Utmaningarna för Riksförbundet HjärtLung är många. Kännedomen och kunskapen är låg, de riskerar att blandas ihop med Hjärt-Lungfonden och eftersom de har en stor organisation med föreningar över hela landet är det svårt att hålla ihop bilden av den mångfacetterade verksamheten.

För att öka kännedom och kunskap om både organisation och verksamhet hos relevanta målgrupper, värva nya medlemmar, öka intäkter samt utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården, behövdes en tydlig varumärkesgrund att utgå ifrån, för samtliga engagerade – anställda, ideellt verksamma och medlemmar. Är alla överens om för vem man ska vara känd för vad, delar vision, vägledande principer och utgår från samma löfte, ökar förutsättningarna för att organisationen och verksamheten speglas på rätt sätt i kommunikationen.

En av de största utmaningarna för en stor och idéburen organisation som Riksförbundet HjärtLung, med många olika slags företrädare, är att lyckas samla krafterna. Därför har vi också tagit fram ett kreativt koncept som håller samman bilden, liksom en kommunikationsstrategi som skapar förutsättningar för samsyn och samordning.

”Styrkan i Getas och Martins arbetssätt är deras förmåga att leda oss till att själva hitta essensen och vägen framåt för vår varumärkes- och kommunikationsutveckling. De lever efter sin egen devis om att hitta, inte att hitta på. Därmed blir startsträckan mellan plattform och konkreta kommunikationsinsatser rätt kort. De har också varit måna om att engagera alla berörda roller i processen, något som hjälpt oss som kansli att kraftsamla framåt.”

– Christine Cars-Ingels, Generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung

Trygghetsrådet – TRS

03 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - trs

Arbetslivskraft!

”Med stor lyhördhet och ett nära engagemang – i människors, organisationers och våra branschers behov och villkor – främjar vi delaktighet och stärker jobbsökare, medarbetare och arbetsgivare i utvecklingen för ett mer livskraftigt och hållbart arbetsliv. Tillsammans tar vi ansvar för en tryggare omställning!”

Så lyder det varumärkeslöfte vi tog fram för och tillsammans med TRS, ett av cirka femton trygghetsråd i Sverige, som har till uppgift att underlätta omställningar i arbetslivet, både för individer och organisationer.

Tillsammans med resonemang kring positionering, målgrupper, kommunikationsmål, vision och ledstjärnor utgjorde löftet grunden för utvecklingen av kreativt koncept och kommunikationsstrategi. Arbetet med varumärkesplattformen och kommunikationsstrategin genomfördes tillsammans med representanter för olika delar av verksamheten. Kommunikationsstrategin agerar grund för utveckling av specifika kommunikationsplaner som kommunikatörerna på TRS själva tar hand om.

Förändringarna på omställningsmarknaden gör att i stort sett alla omställningsorganisationer upplevs erbjuda samma saker. Och många både arbetsgivare och anställda vet inte vilket stöd de kan få. Syftet med varumärkesutvecklingsarbetet var att definiera TRS identitet och erbjudande för att ta en tydligare position. Det övergripande och långsiktiga målet är att öka både kännedom och kunskap om TRS – varför, vad och hur – hos relevanta målgrupper.

”Vi tog hjälp av Kroon & Nordlinder för att ta fram en varumärkesplattform för Trygghetsrådet TRS.  Getas och Martins arbetsformer och effektivitet passade vår organisation så bra – vi gjorde jobbet tillsammans med delaktighet, lyhördhet och engagemang. Resultatet är en varumärkesplattform som är konkret med verktyg vi kan använda i det dagliga arbetet – de hjälpte oss att hitta, inte hitta på!”

-Helena Sundqvist Laurin, kommunikationschef

SVPH

03 nov 2023 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - SVPH

Här fortsätter livet

SVPH – Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux – är en idéburen stiftelse som erbjuder ett aktivt, meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior – med massor av möjligheter i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Alla som fyllt 55 är välkomna att ställa sig i kö till någon av deras 550 lägenheter i Bromma och Fredhäll. Stiftelsen erbjuder också vård- och omsorgsboende.

När SVPH kom till oss hade de precis avslutat ett arbete med utveckling av sin grafiska identitet. Nu var det dags att gå vidare med utveckling av varumärket i ett större perspektiv.

Tillsammans med ledningsgruppen arbetade vi fram innehållet i en varumärkesplattform – löfte, positionering, vision, vägledande principer, funktionella målgrupper och budskap. Utifrån denna grund utvecklade vi ett kreativt koncept och jobbade också fram en kommunikationsstrategi. Eftersom vissa delar av den grafiska identiteten påverkades, fick vi även i uppdrag att utveckla profilen och ta fram en ny hemsida med uppdaterad struktur, navigation, innehåll, design och layout.

Med den nya varumärkesplattformen – som ligger till grund för utveckling av organisation, verksamhet och kommunikation – står SVPH bättre rustade att möta framtiden. En god bostad och ett bra sätt att bo när man blir äldre är och riskerar att bli en än större klassfråga. Behovet av gemenskap, identitet och självständighet kommer fortsatt att finnas men hur vi lever våra liv förändras. På SVPH finns framtiden för de som vill vara med och påverka både sin egen och andras vardag till det bättre. Här är framtiden deras.

Åke Sundvall

31 mar 2019 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Referens - Åke Sundvall

Byggt av omtanke!

Familjeföretaget Åke Sundvall har byggt och tagit hand om hus i tre generationer. För att kunna ta ytterligare kliv i utvecklingen bestämde de sig för att idén och kulturen – allt det som ”satt i väggarna” – skulle formuleras och dokumenteras i en varumärkesplattform.

Utifrån denna tog vi också fram en kommunikationsstrategi och kommunikationskonceptet ”Byggt av omtanke” som speglar företagskulturen både internt och externt. Konceptet har legat till grund för all kommunikation och stärkt företagets idé och position på marknaden.

”Ända sedan starten 1942 har familjen Åke Sundvall, med personligt engagemang och kvalitet som ledstjärna, tagit hand om och byggt hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas.”

Getas och Martins metodik kring varumärkesutveckling är engagerande och tydlig vilket gör att vi på ett enkelt sätt kopplar ihop våra värderingar, vår affärsidé och vår vision med vårt varumärke. Nu arbetar vi mer strukturerat med dessa frågor och de har också fått en annan innebörd hos flertalet av medarbetarna på företaget.”

– Hanna Lindskog, VD på Åke Sundvall Byggnads AB

Läkarjouren

31 mar 2019 Skriven av marlon
Varumärkesutveckling - Läkarjouren

Tillsammans för en bättre vård

Läkarjouren är Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag. De startade sin verksamhet innan begreppet ens fanns. När vi kom i kontakt med företaget saknades en tydlig varumärkesplattform och det fanns ett stort behov av att hålla ihop kommunikationen och spegla företagets idé och värden.

I nära samarbete med företagets grundare och ledningsgrupp arbetade vi fram en varumärkesplattform som tydligt uttryckte företagets verksamhetsidé, vision och positionering på marknaden. Utifrån plattformen skapades också kommunikationskonceptet ”Tillsammans för en bättre vård”, vilket i sin tur färgade en mängd kommunikationsenheter, däribland en helt ny webbplats.

Läkarjouren ser sig som ett komplement till den befintliga vården, en viktig pusselbit för att löftet om en god och jämlik vård ska kunna hållas. Sedan 1989 har de bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor.

”Martin och Geta har satt sig in i och haft stor förståelse för oss och våra utmaningar. I arbetet med varumärkesplattform och ny grafisk profil har de guidat oss genom hela processen på ett mycket professionellt och strukturerat sätt.”

– Annika Högström, styrelseordförande och grundare Läkarjouren i Norrland AB

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners